OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Ježkovy krabičky, s.r.o.

se sídlem: Semtín 100, Pardubice 533 53

IČ: 02360021, DIČ: CZ02360021

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 32921.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ježkovy krabičky, s. r. o., se sídlem Semtín 100, Pardubice 533 53, identifikační číslo: 02360021, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jezkovykrabicky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, či nezávazné ústní dohodě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek a ústní dohoda může být kdykoli změněna jakoukoli obchodní stranou.
 • Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Ježkovy krabičky rozváží stravu (a pověřené obchody vydávají stravu) do oblastí uvedených na webové stránce, nebo po dohodě. Vyhrazují si právo nerozvážet do některých oblastí, v některý čas, popřípadě zákazníkům se špatnou platební morálkou. Na víkendy a státní svátky se nezaváží, není-li uvedeno jinak.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET, PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Případně může klient objednávat v pracovní době přes infolinku, e-mail (uvedeny na webové stránce).
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským e-mailem a heslem.
 • Kupující je oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám na vlastní odpovědnost.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to bez udání důvodu. Zrušení probíhá přes žádost na info e-mail (uvedený na webových stránkách).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • Kupující je povinen převzít zboží ve stanovený čas a místo buď na:
  • odběrném místě ten den, na kdy má objednáno a od hodiny, která je uvedena na webové stránce, nejdéle do zavření výdejního místa, nebo
  • v čas a místo předání řidičem ve zvolené časové (časové rozpětí je možno upravovat na infolince)
 • Pokud není zboží odebráno, či vyzvednuto určený den, bere se, že kupující o zboží nemá zájem. Případnou vzniklou škodu nemá kupující právo vymáhat.
 • Kupující je povinen vrátit chladící tašku a chladící element, v které mu bylo zboží předáno. Vrátit je lze buď osobně řidiči, nebo na jakémkoli odběrném místě, které zprostředkovává výdej Ježkových krabiček.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Taktéž registrace obsahující vytvoření uživatelského účtu nezavazuje k následnému uzavření objednávky.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to ceny jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu či ústní dohodu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vybere“ kupující v elektronické objednávce na webovém rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen „objednávka“).
 • Před i po zaslání objednávky je kupujícímu i prodávajícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje skrze infolinku či na svém účtu. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „závazně potvrdit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky (kupujícím).
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Semtín 100, Pardubice 53353
  • v hotovosti na místě osobního předání určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
 • Za služby a produkty Ježkových krabiček lze platit v hotovosti i stravenkami ( Ticket restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner). Naši řidiči z bezpečnostních důvodů u sebe nemají více než 1000,- Kč v hotovosti – prosíme, neplaťte příliš velkými bankovkami.
 • Peníze si prosím přepočítejte při placení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.
 • V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží, rozumí se první den objednávky. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná datem uvedeným na údajích pro platbu.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu vzájemně kombinovat, není-li uvedeno jinak.
 • Je-li objednávka placena hotově, vystaví prodávající daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Údaje pro platby online řeší platební brána GoPay.

5. ODSTOUPENÍ OD (ZMĚNA) KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující bere na vědomí, že dle  občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze.
 • Kupující je oprávněn nejpozději den předem do 11:15h od kupní smlouvy odstoupit. Pro zrušení pondělních objednávek je třeba odstoupit od smlouvy nejpozději 2 dny předem, tzn. v 15:59h v pátek. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, či jiným dohodnutým způsobem.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 • Zboží je dodáváno v chlazeném stavu a musí být až do konzumace v chladu. Prodávající nenese zodpovědnost, pokud po předání zboží dojde k porušení skladovacích podmínek.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Projeví-li se vada v průběhu jednoho dne od převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží a to ještě v ten den. Kupující také musí doložit důkaz o tom, že zboží (či jeho část) podlehlo do druhého dne zkáze.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na e-mailu infolince (uvedeny na webových stránkách). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího podklady.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresy bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a dopravy zboží. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě zaměstnanců firmy a osob dopravujících či vydávajících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Kontaktní údaje prodávajícího:
  • adresa: Ježkovy krabičky, s.r.o., Semtín 100, Pardubice 533 53, IČ:02360021; DIČ:CZ02360021
  • adresa elektronické pošty: dotazy@jezkovykrabicky.cz
  • telefon: +420 702 016 777

V Pardubicích dne 15. 6. 2015